Trail

Ballston, Arlington to Foggy Bottom Metro: 13 Dec, 2014 (5 miles)